apache 开启伪静态 伪静态怎么开启?

作者: AileenMoffatt02 分类: php,服务器 发布时间: 2019-01-19 09:53

要想seo做的好,网站伪静态是一个必须要做的工作,下面讲解如何开启apache服务的伪静态。

修改apache配置文件

    1打开你服务器的apache安装目录,找到 conf/httpd,conf 文件

    2找到 #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

    3去掉注释,也就是去掉这一行前面的# 

    4添加.htaccess文件

    5添加rewrite规则

    6重启apache服务

    

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!